Provozní řád

Rádi bychom Vás požádali o přečtení storno podmínek a provozního řádu, kde najdete nejdůležitější organizační pravidla a hygienické a bezpečnostní zásady, které jsou koncipovány tak, aby vám i vašim dětem co nejvíce zpříjemnily dobu, kterou u nás strávíte. Jejich dodržování je nejen základním předpokladem zajištění kvality námi poskytovaných služeb, ale současně umožní bezpečnou účast všem dětem. Pouze s vaší pomocí lze dosáhnout plné spokojenosti všech návštěvníků a především dětí. Prosíme Vás proto o respektování a dodržování níže uvedených pravidel i hygienických požadavků.
V případě závažného nedodržování hygienických zásad a bezpečnostních opatření si Plavecká školička Hvězdička vyhrazuje právo okamžitého vyloučení dítěte z kurzu bez nároku rodičů na vrácení kurzovného. K dodržování tohoto provozního řádu a k souhlasu se storno podmínkami se zavazujete odsouhlasením přečtení provozního řádu při přihlášení svého dítěte do kurzu.
(Provozní řád je vypracován podle vyhlášky číslo. 135/2004 Sb. pro pořádání kurzů plavání kojenců a batolat, doporučených zásad pro pořádání kurzů plavání (koupání) kojenců a batolat a doporučení KHS ).

Nahrazování lekcí:

 • omlouvání lekcí i výběr náhradních hodin probíhá on-line pomocí náhradového systému, do kterého vám bude umožněn přístup po zaplacení kurzu (mailem obdržíte uživatelské jméno a heslo)
 • pouze v případě nutnosti lze provést omluvu také:
 • mailem na info@plavani-hvezdicka.cz (máte-li zablokovaný účet v systému)
 • klasickou SMS na tel. číslo 603 522 441 (nemáte-li připojení k internetu)
 • zvláštní SMS (pokud nemáte na dosah internet), která zanese vaši omlouvanou lekci přímo do systému (návod najdete na plavence)
 • máte možnost náhrady pěti řádně (včas) omluvených lekcí, pouze ve výjimečných případech (zejména zdravotní důvody-dlouhodobé onemocnění) je možné individuální osobní řešení náhrady více lekcí
 • za řádně omluvenou je považována ta lekce, kdy rodiče dítě omluví nejpozději do 8:00 ráno dne, kdy se lekce koná (pro případ, kdy dítě onemocní v noci), nezneužívejte prosím tuto možnost, snažte se vždy omlouvat dítě co nejdříve, aby měly ostatní maminky více času se na uvolněnou lekci přihlásit
 • povinnost omlouvat neúčast na lekci se vztahuje i na náhradní hodiny, za včas omluvenou náhradní hodinu vám systém umožní výběr další náhrady
 • povinnost omlouvat neúčast na lekci se vztahuje i na lekce, u kterých víte, že za ně nemáte nárok na náhradu (vyčerpaný maximální počet náhrad, nepokračujete v plavání atd.) - je to ohleduplné a kolegiální k ostatním maminkám, kterým omluvou uvolníte místo v lekci a umožníte někomu jinému se na lekci přihlásit (a to zejména ke konci kurzu, když bývá o volní místa v lekcích nouze)
 • náhrady si můžete vybírat na všech bazénech, kde vám systém nabídne volnou lekci (tedy nejenom tam, kde plavete svůj kurz)
 • všechny lekce, které vám systém nabízí k náhradě, jsou pro vaše dítě vhodné bez ohledu na označení pokročilosti u lekce a můžete si na ně náhradu zapsat
 • lekce lze nahrazovat i formou "zdvojené lekce" - v systému se přihlásíte na předchozí nebo následující lekci po té Vaší (je-li to systémem umožněno) - tento způsob je vhodný až po základní adaptaci dítěte na vodu
 • plánované absence (dovolená, hory) si po jejich řádném omluvení můžete nahrazovat předem!!
 • náhrady si vybírejte co nejdříve po omluvené absenci a nenechávejte si všechny svoje náhrady na konec kurzu - na lekcích bývá málo volných míst a může se Vám stát, že si náhradu nebudete moci vybrat!
 • pozor - v případě, že systém zaznamená 2 neomluvené lekce, ztrácíte možnost vybírání náhradních hodin!
 • v případě, že nestihnete náhrady do konce kurzu vybrat (nebo dítě onemocní ke konci kurzu), vám systém dovolí si do následujícího kurzu v systému zadat staré náhrady, a to v prvních 3 týdnech nového kurzu až do celkového počtu 5 (netýká se to však červnového a prázdninového kurzu, kde je odlišný systém docházky a kurzy na sebe většinou těsně nenavazují) - pouze však za podmínky, že se účastníte dalšího celého kurzu - jinak nenahrazené lekce propadají. Po uplynutí doby 3 týdnů se starými náhradními lekcemi již manipulovat nelze, tzn. že si ani za řádně omluvenou lekci další náhradu vybrat nemůžete.
 • v průběhu kurzu nelze bez závažného důvodu (např. stěhování) žádat o změnu místa plavání (přecházet na jiný bazén)
 • kurzovné za nevyužité lekce nelze vracet, neomluvené nebo pozdě omluvené lekce nelze převádět do dalšího kurzu (pronájmem bazénu je rezervován určitý počet míst a neúčast dítěte nijak nesníží již vzniklé náklady) - viz storno podmínky

Storno podmínky

Kurzovné musí být vždy zaplaceno před 1. lekcí kurzu dítěte, pokud není oběma stranami domluveno jinak.

V případě zrušení lekce ze strany organizátora (technické důvody, nemoc), má účastník kursu nárok na poskytnutí náhradní lekce, která mu bude nabídnuta automaticky.

V případě zrušení kurzu ze strany organizátora má účastník kursu nárok na vrácení poměrné části kurzovného podle uskutečněných lekcí, případně na celý náhradní kurz.

Organizátor si během kurzu vyhrazuje právo kdykoliv zrušit nebo přesunout na jiný čas jednotlivé lekce, které nebudou obsazeny minimálním počtem účastníků. Minimálním počtem účastníků se rozumí 4 děti v jedné lekci.

Zrušení nebo převedení (storno) kurzu účastníkem (před jeho zahájením nebo v jeho průběhu) je možné pouze výjimečně, a to z jednoho, na následující celý kurz, a to jen ze závažných zdravotních důvodů - při dlouhodobé nepřetržité nemoci dítěte trvající déle, než šest týdnů - počítáno od první omluvené absence v systému z důvodu zmíněného dlouhodobého onemocnění, jehož počátek i trvání potvrdí lékařská zpráva (je předávána do rukou naší lékařky, která tato storna řeší). Storno lze uskutečnit pouze na základě lékařské zprávy a doporučení lékaře, a jen za lekce v systému řádně a včas omluvené. Lékařská zpráva musí kromě jména dítěte obsahovat také diagnózu, délku trvání onemocnění, dosavadní léčbu, prognózu a doporučení týkající se plavání v horizontu trvání daného kurzu (nelze akceptovat výměnný list). V jiném případě se kurzovné nevrací, ani nepřevádí. Převedení kurzovného není možné, následuje-li letní kreditní systém docházky. Vrácení kurzovného nelze provést v případě již uplatněného příspěvku u kterékoliv z pojišťoven.

Zrušení nebo převedení kurzu před jeho zahájením:
Po odečtení manipulačního poplatku 100,- Kč lze celou částku převést na následující kurz, v případě zrušení kurzu odečítáme manipulační poplatek 300,- Kč.

Zrušení nebo převedení kurzu v jeho průběhu:
V den odhlášení kurzu se sečte počet uskutečněných lekcí (započítávají se i lekce neomluvené nebo pozdě omluvené), vynásobí se cenou za jednotlivou lekci a výsledná částka se odečte od částky zaplaceného kurzovného.
Při převedení na jiný kurz se dále odečte manipulační poplatek 100,- Kč a částka je převedena na další kurz.
Při zrušení kurzu se dále odečte manipulační poplatek 300,- Kč a výsledná částka je vrácena na váš účet.

Příklad:
uskutečněná platba za kurz je 3800 Kč
odplavány 2 lekce: 2x 390 Kč = 780 Kč
3800 - 780 = 3020 Kč
převedení na jiný kurz: 3020 - 100 = 2920 Kč převedeme
zrušení kurzu: 3020 - 300 = 2720 Kč vám vrátíme

Storno u sourozenců

V případě storna u jednoho ze sourozenců je kalkulována na každého sourozence polovina z celkově zaplaceného kurzovného. Od vracené částky odečten doplatek do plné ceny (s případnou věrnostní slevou) kurzovného sourozence, který v plavání pokračuje, a to na zbývající počet lekcí do konce kurzu. Pokud na to výše vracené částky nestačí, je cenu třeba zákazníkem doplatit (dále plave jedno dítě, nikoliv sourozenci - odpadá tedy možnost poskytnutí sourozenecké slevy).

Slevy

Věrnostní:

5% - sleva z ceny 2. kurzu pro dítě, které s námi odplavalo jeden kompletní kurz a hlásí se na celý následující kurz v pořadí 2.

8% - sleva z ceny 3. kurzu pro dítě, které s námi odplavalo dva kompletní kurzy a přihlašuje na celý následující kurz v pořadí 3.

10% sleva z ceny 4. kurzu pro dítě, které s námi odplavalo tři kompletní kurzy a přihlašuje na celý následující kurz v pořadí 4.

12% - sleva z ceny 5. kurzu pro dítě, které s námi odplavalo čtyři kompletní kurzy a hlásí se na celý následující kurz v pořadí 5.

15% - sleva z ceny 6. kurzu (a všech dalších kurzů, pokud bude docházka nepřerušena) pro dítě, které s námi plavalo nepřetržitě 1 rok, (tj. min. 5 kompletních kurzů po sobě následujících a přihlašuje se na kurz v pořadí 6. a další)

Za kompletní kurz je považován takový, ze kterého bylo absolvováno min. 7 lekcí, potřebných pro postup do další pokročilosti. Vynechání prázdninového kurzu, nebo účast jen na kondičním plavání během letních prázdnin není považováno za přerušení docházky.

Slevu nelze uplatňovat při zakoupení části kurzu nebo kreditních lekcí, ani při současném poskytnutí slevy akční, věrnostní, ani jiné. Každá sleva je počítána ze základní ceny.

Motivační: 10% - účastník kurzu, který s námi již plaval a plave dál, získává jednorázovou slevu 10% ze základní ceny jednoho svého následujícího kurzu za získání nového plaváčka. Podmínkou získání slevy je skutečnost, že nově získaný klient kurz zaplatí, začne plavat a kurz dokončí bez stornování kurzu. Novým klientem (plaváčkem) se rozumí maminka, která v naší školičce dosud nikdy neplavala (ani se starším dítětem). Jsou-li novým klientem sourozenci, výše slevy se nemění.

Sourozenecká:

50% sleva - speciální cena pro 1. sourozence (1. dítě - plná cena, 2. dítě - 50% sleva)

40% sleva - sleva pro 3. a další sourozence (1. dítě - plná cena, 2. dítě - 50% sleva, 3. a další dítě 40% sleva)


Slevu nelze uplatňovat při zakoupení části kurzu nebo kreditních lekcí.

V případě storna u jednoho ze sourozenců je kalkulována na každého sourozence polovina z celkově zaplaceného kurzovného.

V případě storna u jednoho ze sourozenců bude od vracené částky odečten doplatek do plné ceny (s případnou věrnostní slevou) kurzovného sourozence, který v plavání pokračuje, a to na zbývající počet lekcí do konce kurzu. Pokud na to výše vracené částky nestačí, je cenu třeba zákazníkem doplatit (dále plave jedno dítě, nikoliv sourozenci - odpadá tedy možnost poskytnutí sourozenecké slevy).

Jednotlivé slevy nelze sčítat. Také při použití slevového voucheru nelze uplatňovat jinou námi nabízenou slevu.

Kredity: Kurz je vždy nutné zakoupit celý, tedy 10 lekcí (pokud není námi daná nabídka jiná), výjimku nákupu minimálního množství 5 kreditů poskytujeme těhotným maminkám, které mají v průběhu kurzu termín porodu, nebo rodinám, které se stěhují nebo odjíždějí trvale do zahraničí. V těchto případech je cena 1 kreditu (jedné lekce) 390,-. Volné kredity (libovolné množství) poskytujeme pouze na kurzy, které probíhají o letních prázdninách, cena 1 kreditu je 390,-, pokud sami nenabídneme v akční slevě cenu nižší.

Organizační pravidla:

 • Do hodin chodí účastníci včas, aby nenarušovali výuku ostatním, protože klidný průběh lekce má vliv na lepší spolupráci dětí při výcviku. Při pozdním příchodu si učitelé vyhrazují právo do vyučovací hodiny již účastníka nepřijmout, bez náhrady hodiny. Vždy se řídíme hodinami na bazénu.
 • Na bazén stačí přijít cca 5 minut před zahájením vaší lekce, dřívějším příchodem je zbytečně narušena předcházející hodina.
 • Na první nebo druhé lekci plaveckého kurzu dostanete plavenku, která obsahuje jméno dítěte a kalendář kurzu s datem i hodinou jednotlivých lekcí a návod pro omlouvání lekcí pomocí SMS na druhé straně.
 • Na bazén mají přístup jen účastníci, kteří mají kurz řádně zaplacen s max. jednou osobou jako doprovod, která musí dodržovat hygienické zásady (viz níže) a nesmí narušovat hodinu máváním a voláním na dítě.
 • Filmování a focení je povoleno pouze pro soukromé účely, ale i v tomto případě je před vstupem do prostor bazénu nutné převlečení do plavek nebo trička a šortek
 • Do vody jde s dítětem plavat jeden z rodičů a v průběhu jedné lekce by se neměl střídat s druhým.
 • Pokud plavete s jedním dítětem, není možné, aby jeho sourozenci lekci narušovali přítomností ve vodě, nebo v prostorách bazénu, v takovém případě vás instruktorka může z lekce vyloučit.
 • Z bezpečnostních důvodů je přísný zákaz nechávat starší dítě samotné bez dozoru v prostorách plaveckého areálu.
 • Každý účastník kurzu je povinen dbát pokynů plaveckého instruktora a dodržovat provozní řád daného bazénu.
 • V prostorách plaveckého areálu je zákaz kouření.
 • Ode dne rozhodnutí "plavat " s dítětem je potřeba dítě postupně otužovat tak, aby bylo připraveno na teplotu vody při výcviku a bylo schopno přirozeně zvládat změny počasí i přechody mezi bazénem a venkovním prostředím.
 • Zejména v zimních měsících doporučujeme dodržovat aklimatizační pobyt dítěte na baru nebo v herně, před odchodem z budovy. V případě zanedbání aklimatizace se výrazně zvyšuje riziko onemocnění dítěte.
 • Výsledky miminek a batolat při plavání a potápění jsou velmi pozitivně ovlivněny pravidelným plaváním doma ve vaně ve spojení s klasickým koupáním.
 • Pokud bude během probíhajícího kurzu nutné přeřazení dítěte z organizačních důvodů, nebo pokud je třeba dítě přeřadit do skupinky, která lépe odpovídá jeho dovednostním schopnostem, má PŠ Hvězdička právo po konzultaci s rodiči provést přesun v jednotlivých skupinách. Přeřazení dítěte do jiné, než stávající skupinky od nového kurzu, může PŠ Hvězdička na základě svého uvážení provést bez konzultace s rodiči.

Souhlas:

Odsouhlasením přečtení provozního řádu při odesílání přihlášky dítěte souhlasíte s případným uveřejněním fotografie/ií vašeho dítěte (i s případným doprovodem) pořízené/ých během lekce plavání, na webových stránkách Rodinného centra Hvězdička (plavecké školičky Hvězdička, školičky Hvězdička) i propagačních materiálech RC Hvězdička.

Hygienické a bezpečnostní zásady:

 • Rodiče nesou odpovědnost za to, že oni ani jejich dítě či doprovázející osoba netrpí žádnou infekční, gynekologickou nebo kožní chorobou a nemají otevřené vnější poranění.
 • Do bazénu nemají přístup také rodiče po požití alkoholu a narkotik.
 • Jakékoliv zdravotní problémy je nutno konzultovat s ošetřujícím lékařem a informovat o nich instruktorku.
 • Všichni příchozí jsou povinni vyzout si venkovní obuv před vstupem do šatny (týká se to i dětí, které již samy chodí).
 • Vstup rodičů s dětmi do šaten je povolen vždy nejdříve 20 minut před zahájením lekce a šatnu rodiče opouští po ukončení lekce bez zbytečného prodlení.
 • V šatně, ve sprchách i v herně udržují účastníci kurzů pořádek a čistotu.
 • V prostorách herny se nesmějí děti nechávat bez plenek.
 • Pro bezpečné přebalení otáčejících se a lezoucích dětí jsou v šatnách připraveny přebalovací podložky na zem (podložky po použití vraťte na hromádku).
 • Při využití přebalovacích stolů a podložek si musí rodič z hygienických důvodů pod děťátko vždy rozložit vlastní osušku.
 • Na přebalovací stoly a podložky ani do ohrádek rodiče nepokládají své tašky a autosedačky, které se venku a v šatnách dávají na zem.
 • Na přebalovací stoly a do ohrádek se nesmí dávat děti s botami.
 • Používání vlastních fénů, či jiných elektrických spotřebičů je jen na vlastní nebezpečí.
 • Věci si ukládejte na místa k tomu určená a na bazén nenoste nic cenného! Provozovatel neodpovídá za ztrátu nebo odcizení odložených věcí.
 • V prostorách šatny, sprch i bazénu dáváme na dítě nepřetržitý pozor. Potřebujete-li se vzdálit od dítěte za jakýmkoliv účelem (na WC, do sprchy, s nočníčkem), je nutné si bezpečí svého dítěte zajistit vzájemným pohlídáním rodiči nebo využít ohrádky k zajištění bezpečí dítěte. Děti se v žádném případě nesmí pohybovat v prostorách bazénu, sprch a šaten samostatně.
 • Za bezpečnost a zdraví dítěte v prostorách bazénu i ve vodě plně odpovídá rodič.
 • Při výuce starších dětí bez rodičů přebírá instruktorka odpovědnost jen na dobu určenou pro danou lekci, před a po této době má plnou odpovědnost za dítě rodič či odpovědná osoba, která dítě přivedla.
 • Instruktor pouze vede lekce kurzu plavání, hlídání dětí není povinností instruktora.
 • Rodiče ručí za své děti a škody jimi způsobené. Pokud dítě či dospělá osoba poničí jakékoliv zařízení nebo znečistí vodu v bazénu, jsou rodiče tohoto dítěte nebo v případě dospělé osoby, tato dospělá osoba, povinna uhradit způsobenou škodu v celém rozsahu.
 • Maminky (i tatínkové) s dlouhými vlasy by je měli mít vyčesané a pevně svázané.
 • Maminky vstupují do bazénu vždy odlíčené.
 • Účastníci nesmí nosit do vody řetízky, hodinky, velké náušnice, prstýnky (hrozí zranění dítěte nebo ztráta šperku).
 • Všichni účastníci vstupující do bazénu se musí před vstupem sprchovat bez plavek a za použití mýdla, u malých dětí do 1 roku postačí omýt zadeček (všechny hygienické prostředky nosíme v nerozbitných obalech)
 • Ještě před osprchováním dítěte je posaďte na nočník nebo na záchod.
 • V případě použití nočníku je zapotřebí nočník vylít na toaletě, opláchnout a vrátit na původní místo, dítěti opláchněte zadeček.
 • Po použití sprch je nutné osušit se na místě, do prostoru šaten nevstupujte v mokrých plavkách.
 • Jde-li dítě, či rodič během lekce na toaletu, je nutné, aby se po té znovu osprchovali v oblasti genitálií, než se opět vrátí do bazénu.
 • Rodiče ani děti nemohou chodit v prostorách bazénu a sprch v civilním oblečení, ve kterém chodí venku na ulici.
 • Osoba, která jde na bazén s matkou a dítětem jako doprovod, se musí v šatně rovněž převléci do čistého trička a krátkých kalhot nebo plavek a přezout se do gumové obuvi k tomu určené; pokud bude bosa, musí si také umýt nohy.
 • Nechoďte bosi, používejte protiskluznou gumovou obuv a pohybujte se pomalu a opatrně (učte tomu i své děti), dávejte pozor na kluzkých podlahách. Nikdy nespěchejte a neběhejte!
 • Pozor, dlaždice ve sprchách sice bývají protiskluzné, ale po namočení mohou přesto klouzat. Proto stále držte své děťátko za ruku, nenechávejte je samostatně pobíhat, předejdete tak vážným úrazům.
 • Je nutné dávat pozor na ostré okraje kachliček, buďte opatrní na regulaci teplé vody a na kluzké tělíčko namydleného dítěte při sprchování.
 • Děti do 3 let musí mít do vody jednorázové plavečky nebo neoprenové plavečky s nohavičkou .
 • Děti starší 3 let musí mít plavky, které mají přiléhavé gumičky kolem stehen a v pase.
 • Rodič, který tato pravidla nerespektuje, nebo jehož dítě se "pokaká" do vody, se zavazuje zaplatit náklady spojené s vyčištěním a znovu napuštěním bazénu.
 • Plavky sundaváme dětem po opuštění bazénu až ve sprše, nenecháváme je čůrat do kanálků kolem bazénu, vše jde zpět do vody.
 • V případě uvolnění sekretu z nosíku nebo ublinknutí dítěte slouží na jeho utření papírové kapesníčky na okraji bazénu v plastové krabičce, použité kapesníčky rodiče vhazují do malého košíčku
 • Doporučujeme po plavání vysušit dítěti uši (do jednoho roku) pomocí buničitých čtverečků.

Základní ustanovení a hygiena vody

 • Provozní podmínky kurzů se řídí platnými právními předpisy (zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví., vyhláška č. 135/2004 Sb., stanovující hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, vyhláška č. 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti do 3let)
 • Ve vodě se používají pouze pomůcky a hračky, jejichž kvalita vyhovuje vyhlášce č. 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti do 3 let.
 • Veškeré pomůcky, podložky, nočníky a hračky jsou ukládány v místnosti k tomu určené. K dezinfekci jsou použity jen takové prostředky, které jsou svým složením a koncentrací vhodné i pro exponovaná zdravotnická pracoviště. Při dezinfekci je dodržována expoziční doba dezinfekčního prostředku dle návodu a koncentrace (dle bezpečnostních listů), dezinfekční prostředky se musí měnit 1x za 6 měsíců.
 • Při případném znečištění vody dítětem je provoz přerušen do odstranění nečistoty.