Jak s dětmi pracujeme?

Máme vypracovaný systém vzdělávání, který se trochu liší od ostatních školek. Na každý měsíc máme připravený projekt, jehož obsah je přizpůsoben jak těm nejmenším dětem, tak předškolákům. Je vědecky dokázáno, že dětem se získané informace uloží v paměti a později např. ve škole se jim lépe vybaví.

Dětem je v rámci pravidel školky dána svoboda ve volbě pomůcek, tím respektujeme senzitivní fáze, kdy si dítě zvolí právě tu pomůcku, která ho v daném období nejvíce baví. Je běžné, že tyto fáze jsou tak intenzivní, že dítě chce pracovat s vybranou pomůckou stále dokola. Je úžasné sledovat děti při radosti z objevování a při AHA situacích.Naše školka

Před uskutečněním tohoto projektu stála velká touha po školce, která bude splňovat naše představy. Naším cílem je vzdělávání dětí s prvky Montessori pedagogiky, vytvoření příjemného prostředí připraveného pro přirozený vývoj dětí.

K dětem ve věku do šesti let se často přistupuje jako k někomu, kdo nemá nárok na vlastní názor, přitom v tomto období vývoje se nejlépe rozvíjí inteligence dětí. U dětí, kterým je nasloucháno, se zvyšuje sebevědomí, je uspokojena jejich touha po zkoumání, objevování a po pochopení. Podobnou cestou děti provází i Montessori pomůcky, zde si dítě vše může osahat, vyzkoušet, procvičit a tím si spontánně rozšiřuje svoje znalosti.

Děti vedeme k samostatnosti, vše ve třídě je přizpůsobeno jejich velikosti tak, aby se mohly lépe orientovat a naplňovat své základní potřeby. Přistupujeme s respektem k tomu, že každé dítě je jedinečné. Děti mají prostor naučit se přemýšlet a spolupracovat spíše, než mezi sebou soupeřit.Základní principy Montessori pedagogiky:

 • "Pomoz mi, abych to dokázal sám"
  Dítěti dáváme dostatečný čas a prostor pro samostatnou práci, učitel je pro něj průvodcem, partnerem a vzorem. Neradí, nehodnotí, pomáhá dítěti, až když si to dítě samo žádá.
 • Respektování senzitivních fází
  V každém období je dítě přirozeně naladěno k získávání určitých dovedností. Poznatky získané v tomto období jsou trvalé. Nevyužije-li se tato fáze, dítěti trvá naučení se dovednosti déle a s větší námahou.
 • Ruka je nástrojem ducha
  "Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mě to udělat a já pochopím."
  Montessori pomůcky vycházejí z principu, že práce rukou je základem pro chápání věcí a jevů, pro rozvoj myšlení i řeči.
 • Svobodná volba práce
  Dítě má možnost ovlivňovat, co samo bude dělat, s kým a jak dlouho bude pracovat. Svobodná volba jde ruku v ruce se zodpovědností a respektováním pravidel.
Jak to u nás chodí?

Od začátku vedeme děti k samostatnosti a díky tomu se během celkem krátké doby samy obouvají, oblékají (včetně bundy), nandají si polévku a hlavní jídlo. Také vědí, jak se používá smetáček s lopatkou a hadr. Umí po sobě spláchnout záchod a umýt umyvadlo.

Spolupráce s rodiči v tomto směru je pro nás velmi důležitá a dítěti usnadní fungování ve školce i doma. Scházíme se v čase 7:30-8:30, děti se s rodiči rozloučí u botníku a jakmile jsou oba připraveni zazvoní na zvonek a my přijdeme otevřít. Následuje přivítání ve školce.

Děti u nás nemusejí dojídat jídlo, vlastně ho ani nemusejí jíst. Po dětech požadujeme pouze to, aby jídlo ochutnaly. Stejné je to i se spaním, spí pouze ty děti, které jsou zvyklé z domova, ostatní mají odpočinkový program.

Dopoledne se věnujeme práci s Montessori pomůckami. Do školky si sice dítě může přinést hračku z domova, ale hračka zůstane po celou dobu pobytu dítěte ve školce v šatně.V naší školce neprobíhá řízená činnost (až na malé vyjímky), tím mají děti větší volnost v sociální oblasti, tedy v navazování vztahů s ostatními dětmi ve třídě. Vzhledem k tomu, že mají děti v této oblasti svobodu poznání, naučí se mnohem dříve řešit různé situace, i ty nepříjemné.

Třída v naší školce je smíšená. U starších dětí je podpořen dobrý pocit z toho, co už zvládají a jsou oporou a pomocnou rukou pro mladší děti, které se přirozeně učí pozorováním a nápodobou starších dětí. Zaměřujeme se hlavně na práci s pomůckami a na aktuální projekt. Přeje-li nám počasí a čas, jsme s dětmi venku. Využíváme také naší tělocvičnu.

Nejdůležitější je pro Vaše dítě SPOLUPRÁCE, pokud se společně snažíme o to samé, jsou děti vnitřně spokojené. Neméně důležitá je i KOMUNIKACE. Víme, že nám svěřujete to nejcennější a chcete vědět, jak se Vaše děti ve školce mají a s čím pracují. Denní komunikace je pro nás samozřejmostí. Vy, dítě a my jsme součástí jednoho týmu. Pokud se Vám něco nezdá nebo si nejste jistí, neváhejte se na nás obrátit. Společně můžeme domluvit jiný postup v souladu s principy naší školky.


 • Připravené prostředí
  Je to takové uspořádání třídy, pomůcek a materiálů, které podněcuje dítě k aktivitě a práci.
 • Polarizace pozornosti
  Je maximální koncentrace na určitou činnost nebo práci. Pokud je dítě takto zaujato, nemá být vyrušováno a má mu být poskytnut dostatek času na dokončení činnosti.
 • Práce s chybou
  Chyby s námi žijí a mají svůj smysl. Chyba je ukazatelem toho, co je ještě třeba si procvičit nebo poznat. Chybu se dítě učí chápat jako běžný, přirozený jev v procesu učení, jako užitečnou součást řešení problémů a jako zdroj nových poznatků. Montessori pomůcky a materiály jsou koncipovány tak, aby si dítě mohlo vždy zkontrolovat správnost řešení, najít a opravit chybu.
 • Věkově smíšené skupiny
  Takové uspořádání podporuje spolupráci, vzájemnou pomoc a inspiraci, ohleduplnost, trpělivost a získávání sociálních dovedností.Montessori metoda je založena na přístupu k dítěti jako rovnocennému partnerovi. To ovšem neznamená, že si děti dělají, co chtějí, není to tak ani u dospělých. Děti jsou pomocí pravidel, která platí pro všechny (děti i průvodce), vedeny k odpovědnosti a ohleduplnému chování k ostatním, pochopení přirozeného důsledku svého chování namísto trestů a vyhrožování.

Montessori pedagogika

Zakladatelkou celého systému je Marie Montessori.
V roce 1894 vystudovala jako první Italka lékařství a roku 1896 obdržela doktorát z psychiatrie. Věnovala se výzkumu vzdělávání duševně nemocných dětí a dosáhla s nimi vynikajících výsledků (v její péči složily státní zkoušku ze čtení a psaní pro zdravé děti) a předložila hypotézu, že každý člověk má sklon k vývoji.

Po několika letech došla M.Montessori k závěru, že obdobné metody by se daly aplikovat i na výchovu zdravých dětí, a v roce 1907 otevřela svou první mateřskou školu - CASA DEI BAMBINI. Měla podporu nadšených reformátorů, ale byla i kritizována zastánci běžných škol, kteří v jejím systému založeném na svobodném pohybu dítěte viděli útok na kázeň.