Všeobecné organizační podmínky pro plavecký příměstský tábor 2.8. - 6.8.2021

13.04.2021

1. Smluvní vztah mezi objednavatelem (zákonným zástupcem dítěte) a provozovatelem (Rodinné centrum Hvězdička) vzniká a nabývá účinnosti okamžikem registrace (vyplněním a odesláním přihlášky) a uhrazením zálohy na příměstský tábor.

2. Předmětem smlouvy mezi provozovatelem příměstského tábora a objednavatelem je účast dítěte na příměstském táboře.

3. Účastníkem příměstského tábora je dítě (děti) ve věkovém rozpětí daném podmínkami příměstského tábora, a zastoupené zákonným zástupcem.

4. Přihlášením dítěte se zákonný zástupce dítěte zavazuje plnit povinnosti, které pro ně plynou z těchto všeobecných podmínek:

 • účastník příměstského tábora je povinen dodržovat provozní řád bazénu hotelu Juliš, režim dne tábora a pokyny plaveckých instruktorů - zejména pak ty, které se týkají bezpečnosti a zdraví ostatních účastníků tábora
 • při pohybových aktivitách v bazénu i na hřišti je dítě povinno dbát pokynů instruktorek,  respektovat jejich rady a nevzdalovat se od skupiny ostatních dětí
 • dítě je povinné zdržet se chování, které by vedlo k poškozování majetku v místě pobytu i k poškozování ostatních účastníků příměstského tábora
 • během celého tábora mají děti zakázáno si při pohybu venku cokoliv kupovat, nedávejte jim sebou žádné peníze
 • děti by sebou neměly mít ani drahou elektroniku, telefon, ani jiné cennosti, provozovatel za ně nepřebírá žádnou odpovědnost
 • v případě vzniklých zdravotních problémů během dne musí dítě své problémy neprodleně nahlásit instruktorce 
 • užívá-li dítě nějaké léky, musí to objednavatel oznámit první den konání příměstského tábora při předání dítěte, je zakázáno používat vlastní léky (i vitamíny) bez vědomí provozovatele
 • první den nástupu dítěte je nutné odevzdat instruktorce potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte vykonávat pohybové aktivity a potvrzení o bezinfekčnosti, také je nutné upozornit na jakékoliv zdravotní problémy i omezení dítěte
 • dítě musí ráno přivádět a odpoledne odvádět zákonný zástupce nebo jiná oznámená dospělá osoba - do 10:00 je povolený a neomezený vjezd do spodní části Václavského náměstí, zastavit můžete přímo před hotelem
 • dítě nesmí mít na bazén hygienické potřeby ve skleněných obalech
 • organizátor si vyhrazuje právo vyloučit účastníka a uplatnit příslušný storno poplatek při opakování vážných kázeňských přestupků, které narušují hladký průběh tábora
 • zákonný zástupce je povinen před nástupem na příměstský tábor seznámit dítě způsobem přiměřeným jeho věku s výše uvedenými podmínkami i následcích v případě jejich porušení