Bezinfekčnost (vzor)

14.04.2021

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti:

______________________________________________________________

narozenému: _________________________, bytem:

__________________________________________________

změnu režimu, dítě nejeví známky onemocnění (průjem, teplota, apod.) a hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídili karanténní opatření. Není též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo toto dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.

Vzhledem k epidemiologické situaci se rozšiřuje výčet o příznaky infekce covid-19, tj. zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a čichu atd.

Dítě je schopno účastnit se:

______________ Od: _________________________ do: ___________________________

Jsem si vědom právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.

V Praze dne ____________________________________

podpis zákonných zástupců dítěte: _______________________________

(datum nesmí být starší 1 dne před nástupem dítěte na akci)